Kotva
Mapa webu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ G/SŠ

Zobrazeno: 4593x

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2023/2024

DIGITALIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podrobné informace o digitalizaci přijímacího řízení naleznete na webu Přihlášky na střední školy.

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024, zde (Velikost: 39.74 kB)

Informační leták, zde (Velikost: 961.59 kB)

Základní informace pro rodiče a žáky, viz video.

 

aplikace "TRÉNUJ A UČ SE", zde

 

Jak na přihlášky v DiPSy - bankovní identita, viz video.

Jak na přihlášky v DiPSy - varianta výpisem, viz video.

 

ZPŮSOBY podání přihlášek 

Tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému DIPSY nebo listinným formulářem. Termín pro podání přihlášek je od 1. února do 20. února 2024.

 

 • elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou na webu, Digitálního přihlašovacího systému = DiPSy, www.dipsy.cz), v DiPSy budou k dispozici veškeré potřebné informace (registrační číslo, pozvánky, výsledky JPZ, rozhodnutí o přijetí apod.) - přihláška v DiPSy - bankovní identita, viz video
 • podáním VÝPISU vytištěného z DiPSy, ale bez přihlášení (bez ověřené elektronické identity) - přihláška v DiPSy - varianta výpisem, viz video
 • podáním vyplněného TISKOPISU s přílohami, viz formulář Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.pdf

 

Vybrat si můžete pouze jednu z možností, ideálně tu první.

 

Poznámka k vyplňování přihlášky - název naší školy:

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027; IZO 045240477, RED_IZO 600038165

 

PRIORITIZACE ŠKOL

Uchazeč určí prioritu jednotlivých škol (obory vzdělání bez talentové zkoušky - nově výběr až třech oborů/škol):

 

      Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

      Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

      Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

 

Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

 

       Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání (seřazení až 5 oborů dle priority).

 

Agoritmus přiřazování uchazečů na základě prioritizace a výsledků přijímacího řízení, zde.

 

MOŽNÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE (dle vydaných kritérií pro přijímacího řízení od ředitele dané školy):

Doložení povinné školní docházky, přihláška se podává bez dokladu o splnění povinné školní docházky, deváťáci doloží až před nástupem na SŠ, viz web

 

Potvrzení od lékaře, formulář viz Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.pdf.

 

Hodnocení z předchozího vzdělávání, možnost výpisu vygenerovaného ze Školy OnLine s QR kódemod 1. 1. 2024 hodnocení předchozího vzdělávání není již povinnou součástí kritérií k přijetí (je-li školou požadováno, přikládá se formou přílohy), formulář viz Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.pdf

 

Doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (úprava podmínek přijímacího řízení), viz formulář Doporučení školského poradenského zařízení_edit.pdf

 

Prominutí zkoušky z ČJ a žádost o konání JPZ z M v ukrajinském jazyce, formulář viz Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf

 

Nejčastější dotazy.

 

TERMÍN PODÁNÍ přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia): do 30. listopadu 2023 (přihláška s modrým podtiskem)
 • bez talentové zkoušky: do 20. února 2024

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

TERMÍNY talentové zkoušky

 • v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2024 pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou (obory vzdělání 82 Umění a užité umění)
 • v pracovních dnech od 2. do 15. února 2024 pro obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (= GSP)
 • v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 pro obory konzervatoří

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (= JPZ)

"Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu." (text citován z  webových stránek Cermatu)

 

JPZ se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (trvání 60 minut) a z matematiky (trvání 70 minut). Zohledňuje se vždy lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z M i ČJ je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí. Povolenými pomůckami při konání testů je modře či černě píšící propisovací tužka, u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby. (text zkrácen z  webových stránek Cermatu)

 

TERMÍNY jednotné přijímací zkoušky (=JPZ)

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 2. termín: středa 17. dubna 2024

 

JPZ v náhradním termínu:

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA se uchazečí dozví 15. května 2024.

 

Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.


Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky. Zápisové lístky se již nepoužívají.

 

DRUHÉ KOLO přijímacího řízení, viz Přihlášky na střední školy

Druhé kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v prvním kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů). 

 

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory), přihlášky seřazené dle priority podané buď plně digitálně přes DIPSY, hybridně výpisem z DIPSY či plně papírově
 • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

 

Termín zahájení 2. kola je 20. května 2024. Zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách DiPSy i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání

 

Termín podání přihlášek do 2. kola je od 21. května do 24. května 2024.

 

Přijímací zkoušky ve 2. kole probíhají obdobně jako v kole prvním, ale žáci již nepíší JPZ (zohledňují se jim ale výsledky JPZ z 1. kola). (zdroj citace ze dne 15.5.2024)

 

Pokud škola ve 2. kole hodnotí nad rámec JPZ ještě něco dalšího, může vás pozvat ke školní části přijímací zkoušky. Nejpozději 7 dnů před termínem konání této zkoušky vám přijde pozvánka. Školní přijímací zkoušky budou ve 2. kole probíhat ve dnech od 8. do 12. června 2024. Náhradní termín školní zkoušky se nekoná. Hlídejte si proto, aby se vám termíny nekryly. Dostavte se do školy v den a čas dle instrukcí z pozvánky. (zdroj citace ze dne 15.5.2024)

 

Potom školy sestaví žebříček uchazečů dle výsledků přijímaček ve 2. kole. Ten pošlou do Cermatu a po kontrole opět Cermat spustí algoritmus odloženého přijetí, který určí, kteří uchazeči budou přijati do jakých oborů a rozřadí je. Výsledek pošle zpět ředitelům, kteří vše zkontrolují a 21. června 2024 zveřejní výsledky. (zdroj citace ze dne 15.5.2024)

 

TŘETÍ a další kola přijímacího řízení

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

 

Způsob podání přihlášky do 3. a dalších kol

 

Počet škol/oborů vzdělání, na které se lze přihlásit, není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihláška se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.

 

Pro žáky 9. tříd je vytvořen classroom "Přijímací řízení 2023/2024".

 

WEBOVÉ odkazy:

1) Nový informační web k digitalizaci, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY - JARO 2024, prihlaskynastredni.cz

 

2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT

 

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.pdf
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři 2023/2024.xlsx, formulář k editaci

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.pdf
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.xlsx, formulář k editaci

 

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.pdf
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.xlsx, formulář k editaci

 

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou.pdf
Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou.xlsx, formulář k editaci

 

Doporučení školského poradenského zařízení_edit.pdf

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky, ZDE

 

3) Přijímačky nanečisto - To dáš!, ZDE

 

4) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

 

    aplikace "TRÉNUJ A UČ SE", ZDE

 

5) Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - www.infoabsolvent.cz

 

6) Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz

 

7) Střední školy - stredniskoly.com

 

8) Newslettery určené pro rodiče deváťáků - ZDE

 

 

Informace aktualizovány k 16. 5. 2024

 

V případě nejasností týkající se přijímacího řízení a tisku přihlášek

kontaktujte Mgr. Veroniku Kurkovou, e-mail: veronika.kurkova@zs-bronzova.cz.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.