Kotva
Mapa webu

Zápis do 1. tříd

Zobrazeno: 5205x

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

 

Výsledky zápisu do 1. tříd ve školním roce 2023/2024, ZDE (Velikost: 599.36 kB).

 

 

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat 3 první třídy po 26 žácích, celkem tedy přijmeme maximálně 78 dětí.

 

Termín zápisu

čtvrtek 13. duben 2023 od 13 do 18 hodin

 

pátek 14. duben 2023 od 13 do 17 hodin

 

Online zápis do školy bude otevřen od 30. března 2023 od 8 hodin.

 

Mapa pražských spádových oblastí, zde.

 

 

 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

 

 • 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet zájemců o zapsání do prvních tříd, než můžeme přijmout, zveřejňujeme zřizovatelem doporučená postupová kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd přijímány:

 

 1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu v době zápisu (ulice Bronzová, U Jezera, Sezemínská, Zázvorkova, Kettnerova, Horákova, Mukařovského, Melodická, Nová Kolonie, Harmonická, Operetní, Symfonická).

      (Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol) 

 1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 2. kritérium: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu
 3. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává(v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 4. kritérium: Uchazeč s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 5. kritérium: Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy nebo jí pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Školský obvod ZŠ s RVJ Bronzová 2027:

Bronzová, U Jezera, Sezemínská, Zázvorkova, Kettnerova, Horákova, Mukařovského, Melodická, Nová Kolonie, Harmonická, Operetní, Symfonická

 

Podání žádosti k přijetí žáka do 1. ročníku

 • Podání žádosti k základnímu vzdělávání bude probíhat online. Stačí kliknout na obrázek „Online zápis do školy“. Online zápis do školy bude otevřen od 30. března 2023 od 8 hodin.

 

 • Zákonný zástupce na webových stránkách školy vyplní v systému Škola OnLine předběžnou přihlášku, na základě které bude vygenerována žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Přihlášku poté zákonný zástupce přinese vytištěnou k zápisu se všemi dalšími náležitostmi (viz níže).

 

 • V současnosti plánujeme zápis s osobní účastí zákonných zástupců a dětí.

 

Zákonní zástupci u zápisu doloží:

 • vytištěnou žádost podanou přes webové stránky školy
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • pro cizince mimo EU - cestovní pas a povolení k pobytu
 • kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla žádost o odklad podána na jiné škole

 

Odklad povinné školní docházky

 • 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Zákonný zástupce tedy musí doložit:

 • Vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 279.81 kB)
 • Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Veškerá podklady prosíme doložit nejpozději do 30. dubna 2023.

 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

 

 

Děkujeme za zájem o vzdělávání na naší škole a budeme se těšit na budoucí prvňáčky i jejich rodiče.

 

Přejeme pěkné dny.

 

V Praze dne 9. 3. 2023

 

Mgr. Pavlína Tomsová

statutární zástupkyně ředitelky školy

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.