Kotva
Mapa webu

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ G/SŠ

Zobrazeno: 1694x

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2022/2023

 

Kolik může žák/uchazeč podat přihlášek v 1. a 2. kole přijímacího řízení?

"Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky."  (text citován z  webových stránek Cermatu)

 

Kdy se žák/uchazeč může dozvědět všechny informace o přijímacím řízení dané školy?

Veškerá kritéria pro přijímací řízení v tomto školním roce budou zveřejněna do konce října 2022 u oborů s talentovou zkouškou a do konce ledna 2023 u ostatních studijních oborů.

 

TISK PŘIHLÁŠKY - postup ZŠ s RVJ Bronzová 

 • škola žákům vytiskne dvě přihlášky (za tisk zodpovídá paní zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Veronika Kurková) - modrý nebo růžový tiskopis (TISK - přední strana - základní informace o žákovi/ QR kód a zadní strana - chování a prospěch žáka)
 • rodiče/zákonní zástupci vyplní zbývající/chybějící informace a názvy škol (obě přihlášky se vyplňují TOTOŽNĚ; HŮLKOVÝM PÍSMEM; pořadí škol neurčuje preferenci školy - určuje termín, ve kterém bude žák na příslušné škole konat jednotnou/školní přijímací zkoušku - 1. škola znamená 1. termín konání, 2. škola 2. termín konání zkoušky), vlastnoruční podpis uchazeče a zákonného zástupce uchazeče, dle potřeby potvrzení od lékaře - zdravotní způsobilost ke vzdělávání (například sportovní gymnázia nebo odborné střední školy s i bez maturity) a Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (dokládá žák s SVP, který žádá o úpravu podmínek u přijímací zkoušky - například prodloužení času)
 • třídní učitel doplní schopnosti/vědomosti/zájmy/talent uchazeče (úspěchy ze soutěží obvodních/krajských/celorepublikových kol za poslední dva roky) a předá zpátky zástupkyni II. stupně ke kontrole
 • Další postup: Přihláška se nechá orazítkovat a podepsat paní Mgr. Pavlínou Tomsovou, dále se předá zpátky třídnímu učiteli/žákovi. Rodič/zákonný zástupce podá přihlášku osobně ve vybrané škole nebo pošle poštou.

 

Vysvětlivky k přihláškám - ZDE

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro žáky z Ukrajiny

Na konci října zveřejnilo MŠMT oficiální dokument, ve kterém seznamuje s podmínkami přijímacích zkoušek na SŠ pro žáky z Ukrajiny. (zdroj: MŠMT)

JPZ z českého jazyka, možno s přihláškou podat žádost o prominutí, nahrazeno ústním pohovorem
JPZ z matematiky, volba zda v ČJ nebo ukrajinštině, s přihláškou podat žádost o ukrajinskou verzi
školní přijímací zkouška, škola umožní zadání v ukrajinštině, nebo o 25 % více času a slovník

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační letáky (Velikost: 261.64 kB) pro uchazeče z Ukrajiny o studium na středních školách. Zároveň CERMAT přeložil vzorové testy z matematiky do ukrajinštiny tak, aby se mohli uchazeči na tuto zkoušku připravit. Testy najdete zde: https://bit.ly/3jQOBFP
 

TERMÍN PODÁNÍ přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

 • s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia): do 30. listopadu 2022 (přihláška s modrým podtiskem)
 • bez talentové zkoušky: do 1. března 2023 (přihláška s růžovým podtiskem)

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (= JPZ)

"Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). " (text citován z  webových stránek Cermatu)

 

JPZ se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (test trvá 60 minut) a z matematiky (test trvá 70 minut). Zohledňuje se vždy lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Povolenými pomůckami při konání testů je modře či černě píšící propisovací tužka, u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby. (text zkrácen z  webových stránek Cermatu)

 

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou - ZDE

 

Přijímačky bez obav - příprava na jednotnou přijímací zkoušku - ZDE.

 

Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku pro aktuální školní rok: Matematika (Velikost: 393.41 kB) říjen 2022

 

Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku pro aktuální školní rok: Český jazyk a literatura (Velikost: 408.59 kB) říjen 2022

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA

"Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu než u běžných oborů a talentovky se konají už počátkem roku. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy." (zdroj Informační systém infoabsolvent, ke dni 26. 10. 2021)

 

Přehledný článek s užitečnými informacemi i důležitými termíny pro obory s talentovou zkouškou najdete na stránkách Infoabsolventa.

 

TERMÍNY talentové zkoušky

 • leden 2023 (bude upřesněno) pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
 • leden až únor 2023 (bude upřesněno) pro obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (= GSP)
 • leden 2023 (bude upřesněno) pro obory konzervatoří

 

TERMÍNY jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023

Čtyřleté obory vzdělání:

 1. termín: 13. duben 2023
 2. termín: 14. duben 2023

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: 17. duben 2023
 2. termín: 18. duben 2023

 

JPZ v náhradním termínu:

 1. termín: 10. květen 2023
 2. termín: 11. květen 2023

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydá žákům/zákonným zástupcům základní škola, nejpozději do 15. března daného školního roku. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet den následující po dni vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

 

Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět:

a) zápisový lístek již odevzdal do oboru vzdělání s talentovou zkouškoua následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky;
b) zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a následně byl přijat na odvolání do jiného oboru vzdělání;
c) zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a následně byl přijat do jiného oboru vzdělání po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu

 

Ztráta zápisového lístku

"Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky)." (citováno ze stránek Cermatu)

 

Co dělat po obdržení výsledků přijímacích zkoušek? viz brožura (Velikost: neznámá) (zdroj informací https://www.to-das.cz/vysledky-prijimacich-zkousek-cermat-z-9-tridy-2022/, ke dni 24. 4. 2022)

 

 

ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se uvádět viz stránky CERMATU.

 

 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve druhém kole není počet přihlášek omezen (žák dostane cca 5 přihlášek od školy, další po domluvě). Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají. I v dalších kolech musí uchazeč při přijetí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku

 

Přehled o volných místech:

a) na webových stránkách krajských úřadů= jediný zdroj se souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat

Školství Hlavního města Prahy, ZDE

b) na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole

 

Další informace budou postupně doplňovány a aktualizovány.

 

Pro žáky 9. tříd (9.A, 9.B, 9.C) byl vytvořen classroom Přijímací řízení 2022/2023.

 

Webové odkazy:

1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT

 

  Termíny konání jednotné přijímací zkoušky - ZDE  

  Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře - ZDE

  Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami - ZDE

  Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou - ZDE

  TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - forma vzdělávání denní - ZDE

  TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - ZDE

 

2) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

 

3) Webový portál NaDálku - ZDE

 

4) Facebookový profil Jednotné přijímačky -  ZDE

 

5) Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - www.infoabsolvent.cz

 

6) Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz

 

7) Střední školy - stredniskoly.com

 

8) Newslettery určené pro rodiče deváťáků - ZDE

 

 

Informace aktualizovány k 14. 2. 2023

 

V případě nejasností týkající se přijímacího řízení a tisku přihlášek

kontaktujte Mgr. Veroniku Kurkovou, e-mail: veronika.kurkova@zs-bronzova.cz.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.