Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Projekt PRIMAS
Projekt Comenius SEP 2007-2009
Socrates - Education and Culture

Students' Environment Parliament 2007-2009
Projekt Comenius na ZŠ s RVJ Bronzová
Náhodný výběr
Jak se dělá kniha 2015 04
Jak se dělá kniha 2015 04
Plavecko-bezecky pohar 11
Plavecko-bezecky pohar 11
AJ soutez 2011 05
AJ soutez 2011 05
 Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZŠ s RVJ Bronzová 2027, Praha 13

Práva žáků a zákonných zástupců

1. Žáci mají právo účastnit se všech forem výchovně-vzdělávací činnosti družiny (odpočinková, zájmová, spontánní činnost, příležitostné akce, příprava na vyučování). Činnost družiny je určena pro žáky 1. - 4. ročníku. Mohou se jí také účastnit žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce a to při děleném nebo zkráceném vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Tito žáci jsou evidováni v docházkovém sešitě.

2. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu vzdělávání, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se vzdělávání a mají právo na poradenskou pomoc.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců

1. Žáci jsou povinni řádně docházet do družiny v rozsahu uvedeném v přihlášce a zákonní zástupci jsou povinni řádnou docházku zajistit. Nemůže-li se žák dostavit do družiny, zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí písemně vychovatelce příslušného oddělení.

2. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, vnitřní řád družiny i jiné organizační předpisy školy a řídí se pokyny vydávané vychovatelkami a dalšími zaměstnanci k ochraně zdraví a bezpečnosti. Pokud žák soustavně narušuje svým chováním školní řád a činnost školní družiny, porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení z družiny. Také zvlášť hrubé slovní a úmyslné útoky žáka vůči pracovníkům školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností.

3. Žáci chrání své zdraví i zdraví ostatních žáků, jsou povinni ihned vychovatelce nahlásit jakékoliv zranění, nevolnost či jiné okolnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost.

4. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

5. Zákonní zástupci žáků jsou povinni na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání jejich dítěte.

6. Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo ohrozit bezpečnost žáka. Tyto informace předávají zákonní zástupci písemně vychovatelce příslušného oddělení, která toto sdělení zaznamenává.

7. Zákonní zástupci žáka jsou povinni uhradit úplatu za činnost družiny, která je splatná bezhotovostním převodem na účet školy ve dvou splátkách: za 1. pololetí nejpozději do 31. října a za 2. pololetí nejpozději do 31. března. Pokud zákonní zástupci řádně neuhradí příslušnou částku, nemusí být jejich dítě v následujícím školním roce přijato k docházce do ŠD. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a zákonní zástupci žáka jsou s jeho výší seznámeni prostřednictvím sdělení v notýsku ŠD. Částka se nesnižuje, pokud žák navštěvuje ŠD nepravidelně. V případě odhlášení žáka z družiny je příslušná částka vrácena na účet plátce. Úplatu může ředitel snížit žákovi zejména v případě sociálního znevýhodnění, pokud tyto skutečnosti zákonný zástupce řediteli prokáže v písemné odůvodněné žádosti s doporučením OSPOD ÚMČ Prahy 13.

Provoz a vnitřní režim družiny

1. Provoz družiny: ranní družina zahajuje činnost v 6,30 hodin a končí v 7,45 hodin, příchod do ranní ŠD je možný nejpozději do 7,30 hodin. Odpolední činnost zahajuje družina po skončení vyučování a končí v 17,30 hodin. V době školních prázdnin provoz družiny není zajištěn.

2. O zařazení dětí do družiny rozhoduje ředitel školy a přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení. K pravidelné denní docházce lze přijmout 30 žáků, o přijetí vyššího počtu žáků (do 34) rozhoduje zřizovatel školy.

3. Kritérium pro přijetí žáka do družiny je věk dítěte. Nejdříve se umísťují žáci 1. tříd, pak 2. a následně 3. tříd. Žáci 4. tříd jsou rozmísťováni podle počtu dětí v odděleních do naplnění kapacity.

4. Žáka přihlašují jeho zákonní zástupci do družiny vyplněním zápisního lístku, kde sdělí rozsah docházky a způsob odchodu z družiny. Změnu času či způsobu odchodu žáka z družiny sdělí zákonní zástupci vychovatelce příslušného oddělení písemně na samostatné omluvence, která musí obsahovat datum, čas, způsob odchodu a podpis rodičů. Odhlásit žáka z družiny je možné jen písemně. Vychovatelka všechna tato sdělení shromažďuje.

5. Z ranní družiny přecházejí žáci do tříd samostatně, dohled nad žáky zajišťují dozorující učitelé. Žáci 1. tříd odchází pod dohledem vychovatelky. Po skončení vyučování zodpovídá za přechod žáků do družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Ve družině zodpovídá za žáky vychovatelka, a to od jejich příchodu do oddělení až do jejich odchodu. Žáci 2. - 4. tříd chodí ve dnech, kdy mají 5 a více vyučovacích hodin samostatně na oběd, stejně tak i v případě, pokud odchází žák z družiny po obědě. Žáci jsou předem poučeni o pravidlech chování a bezpečnosti při přechodech po budově školy.
Do zájmových aktivit docházejí žáci samostatně, vychovatelka žáka uvolní jen na základě písemného sdělení zákonných zástupců o rozsahu těchto aktivit:
- údaj o jaký kroužek jde, kdy má vychovatelka žáka uvolnit
- čas ukončení kroužku
- jestli se žák bude do družiny vracet po kroužku
- datum ukončení činnosti kroužku na konci školního roku
Tato sdělení vychovatelka připojí k zápisnímu lístku žáka.

6. Žák může odejít z družiny buď samostatně, a to jen na základě písemného sdělení zákonných zástupců nebo s doprovodnou osobou, kterou zákonný zástupce určí v zápisním lístku. Oprávněné osobě předává vychovatelka žáka osobně. V době od 14 do 15 hodin není možné žáka z družiny vyzvedávat. Na telefonickou ani e-mailovou žádost nelze žáka ze ŠD uvolnit.

7. Při nevyzvednutí dítěte v době po ukončení provozní doby družiny vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce dítěte nebo další osoby, které jsou zmocněny žáka vyzvednout. V případě, že se do 60 minut zákonní zástupci nebo zmocněné osoby nedostaví, vychovatelka prostřednictvím Policie ČR - (Městské policie ČR) kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dětí. Do doby, než je dítě opožděně vyzvednuto zákonným zástupcem nebo zmocněnou osobou nebo je předáno pracovníkovi orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pedagogický pracovník setrvává s dítětem ve škole. Opakované nevyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby (více než 2x) je považováno za porušení vnitřního řádu ŠD a je možné rozhodnutím ředitele školy dítě z docházky do ŠD vyloučit.

8. Družina dbá na dodržování pitného režimu. Po obědě mají žáci možnost vypít dostatečné množství nápoje, který je v jídelně. Na odpoledne by měl mít žák dostatečné množství pití z domova. Ve škole je automat na balené nápoje a na mléčné výrobky. K automatům si žáci pro výrobky chodí samostatně bez doprovodu vychovatelky.

9. Družina umožňuje žákům přípravu na vyučování, a to vypracovávání domácích úkolů. Žákům 1. tříd se příprava na vyučování v družině nedoporučuje, žáci 2. - 4. tříd si úkoly mohou vypracovávat jen se svolením zákonných zástupců.

Zajištění bezpečnosti žáků

1. Ředitel stanovuje nejvyšší počet žáků na jednoho vychovatele při činnosti družiny: činnosti v budově školy - 34 žáci, činnosti organizované mimo areál školy - 25 žáků.

2. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti, záznam o poučení je v třídní knize.

3. Žáci jsou povinni zdržet se jakýchkoliv patologických projevů ve svém chování a v případě jeho zjištění u jiných osob jsou povinni na něj upozornit vychovatele. V případě pocitu ohrožení se mohou žáci obrátit na kteréhokoliv pracovníka školy, který zajistí další postup v řešení dané situace.

4. Žáci upozorní na předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob a takové předměty do družiny nevnášejí.

5. Žáci přicházejí do družiny vhodně oblečeni s ohledem na plánované činnosti /sportovní nebo ochranný oděv/.

6. Zákonní zástupci žáků ani jiné osoby nevstupují do prostor družiny, vyčkají příchodu svého dítěte na chodbě před oddělením, následně ve vstupní hale školy.

Podmínky zacházení s majetkem

1. S majetkem družiny a s majetkem jiných osob zachází žák šetrně, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že žák poškodí majetek družiny nebo jiné osoby, budou zákonní zástupci vyzváni k úhradě vzniklé škody. Poškození majetku školy jsou žáci povinni neprodleně nahlásit vychovatelce.

2. Žáci vnášejí do družiny pouze předměty potřebné ke vzdělání, za cenné předměty přinesené dětmi z domova škola neodpovídá.


                                                                                                                                                                           Mgr. Nikolaj Hladík, ředitel školy

Místo a datum vydání: Praha, 29. 8. 2016

Nejbližší události
  • žádná nadcházející událost není k dispozici
Události
«Červenec 2019
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Poslední aktualizace
Dnes oblíbené
Syndikovat
Syndikovat obsah© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika