Neučíme o jazyce, učíme jazyk!
Stáž konaná v rámci programu OP-PPR Švédsko


Stáž konaná v rámci programu OP-PPR Dánsko


Stáž konaná v rámci programu OP-PPR Portugalsko


Šablony II
Projekt Inkluze v ZŠ Bronzová
Projekt Inkluze v ZŠ Bronzová II
Poslední položky
20220426_135612
20220428_125317
20220428_125317
20220428_125420
20220428_125420
 
Náhodný výběr
Velikonoční Čechova stodola a jarní tradice_2018 (27)
Velikonoční Čechova stodola a jarní tradice_2018 (27)
Vyuka s rodilym mluvcim 2016 171
Vyuka s rodilym mluvcim 2016 171
Dějepis hrou
Dějepis hrou
 Informace kariérového poradce (SŠ + víceletá gymnázia)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022

 

Kolik může žák/uchazeč podat přihlášek v 1. a 2. kole přijímacího řízení?

"Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky."  (text citován z  webových stránek Cermatu)

 

Kdy se žák/uchazeč může dozvědět všechny informace o přijímacím řízení dané školy?

Veškerá kritéria pro přijímací řízení v tomto školním roce budou zveřejněna do 31. října 2021 u oborů s talentovou zkouškou a do konce ledna 2022 u ostatních studijních oborů.

 

TISK PŘIHLÁŠKY - postup ZŠ s RVJ Bronzová 

  • škola žákům vytiskne dvě přihlášky (za tisk zodpovídá paní zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Veronika Kurková) - modrý nebo růžový tiskopis (TISK - přední strana - základní informace o žákovi/ QR kód a zadní strana - chování a prospěch žáka)
  • rodiče/zákonní zástupci vyplní zbývající/chybějící informace a názvy škol (obě přihlášky se vyplňují TOTOŽNĚ; HŮLKOVÝM PÍSMEM; pořadí škol neurčuje preferenci školy - určuje termín, ve kterém bude žák na příslušné škole konat jednotnou/školní přijímací zkoušku - 1. škola znamená 1. termín konání, 2. škola 2. termín konání zkoušky), vlastnoruční podpis uchazeče a zákonného zástupce uchazeče, dle potřeby potvrzení od lékaře - zdravotní způsobilost ke vzdělávání (například sportovní gymnázia nebo odborné střední školy s i bez maturity) a Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (dokládá žák s SVP, který žádá o úpravu podmínek u přijímací zkoušky - například prodloužení času)
  • třídní učitel doplní schopnosti/vědomosti/zájmy/talent uchazeče (úspěchy ze soutěží obvodních/krajských/celorepublikových kol za poslední dva roky) a předá zpátky zástupkyni II. stupně ke kontrole
  • Další postup: Přihláška se nechá orazítkovat a podepsat paní Mgr. Pavlínou Tomsovou, dále se předá zpátky třídnímu učiteli/žákovi. Rodič/zákonný zástupce podá přihlášku osobně ve vybrané škole nebo pošle poštou.

Vysvětlivky k přihláškám - ZDE

 

TERMÍN PODÁNÍ přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

  • s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia): do 30. listopadu 2021 (přihláška s modrým podtiskem)
  • bez talentové zkoušky: do 1. března 2022 (přihláška s růžovým podtiskem)


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (= JPZ)

"Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). " (text citován z  webových stránek Cermatu)

JPZ se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (test trvá 60 minut) a z matematiky (test trvá 70 minut). Zohledňuje se vždy lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Povolenými pomůckami při konání testů je modře či černě píšící propisovací tužka, u matematiky obyčejná tužka a rýsovací potřeby. (text zkrácen z  webových stránek Cermatu)

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou - ZDE
Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce - šestiletá gymnázia - ZDE.
Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce - osmiletá gymnázia - ZDE.
Přijímačky bez obav - příprava na jednotnou přijímací zkoušku - ZDE.
Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: Matematika, leden 2022

Přehled změn ve specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku: Český jazyk a literatura, leden 2022

Časový rozvrh konání JPZ v roce 2021/2022, leden 2022 - ZDE.
 
TALENTOVÁ ZKOUŠKA
"Máš talent a chceš zkusit obor s uměleckým nebo sportovním zaměřením? V talentových zkouškách ukážeš, co umíš. Přijímací řízení probíhá v jiném režimu než u běžných oborů a talentovky se konají už počátkem roku. Můžeš si podat dvě přihlášky, např. do oboru ve dvou školách nebo dvou oborů jedné školy." (zdroj Informační systém infoabsolvent, ke dni 26. 10. 2021)
 
Přehledný článek s užitečnými informacemi i důležitými termíny pro obory s talentovou zkouškou najdete na stránkách Infoabsolventa.
 
TERMÍNY talentové zkoušky
  • leden 2022 (bude upřesněno) pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou
  • leden až únor 2022 (bude upřesněno) pro obory vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (= GSP)
  • leden 2022 (bude upřesněno) pro obory konzervatoří
 
TERMÍNY jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022
 
Čtyřleté obory vzdělání:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
 
JPZ v náhradním termínu:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022
 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydá žákům/zákonným zástupcům základní škola, nejpozději do 15. března daného školního roku.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet den následující po dni vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

 

Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět:

a) zápisový lístek již odevzdal do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky;
b) zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a následně byl přijat na odvolání do jiného oboru vzdělání;
c) zápisový lístek již odevzdal do jakéhokoli oboru vzdělání a následně byl přijat do jiného oboru vzdělání po vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu

 

Ztráta zápisového lístku

"Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky)." (citováno ze stránek Cermatu)

 

Co dělat po obdržení výsledků přijímacích zkoušek? viz brožura (zdroj informací https://www.to-das.cz/vysledky-prijimacich-zkousek-cermat-z-9-tridy-2022/, ke dni 24. 4. 2022)

 

ODVOLÁNÍ

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se uvádět viz stránky CERMATU.

 

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve druhém kole není počet přihlášek omezen (žák dostane cca 5 přihlášek od školy, další po domluvě). Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají. I v dalších kolech musí uchazeč při přijetí potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku

Přehledy o volných místech ve středních školách:

a) na webových stránkách krajských úřadů = jediný zdroj se souhrnným přehledem škol a oborů s volnými místy v daném kraji, včetně nových termínů pro případnou zkoušku a informace, z čeho se bude skládat

Školství Hlavního města Prahy, ZDE

b) na školních webových stránkách jednotlivých středních škol = volná místa v konkrétní škole

 

 

Další informace budou postupně doplňovány a aktualizovány.
 
 
Pro žáky 9. tříd (9.A, 9.B, 9.C, 9.D) byl vytvořen classroom Přijímací řízení 2021/2022.


Webové odkazy:

1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - MŠMT

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022 - ZDE

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami - ZDE

Informace k přijímací zkoušce do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou - ZDE

TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - forma vzdělávání denní - ZDE

TISKOPIS - Přihláška ke vzdělávání - do oborů vzdělání s talentovou zkouškou - ZDE

2) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT

3) Webový portál NaDálku - ZDE

4) Facebookový profil Jednotné přijímačkyZDE

5) Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - www.infoabsolvent.cz

6) Atlas školství - www.atlasskolstvi.cz

7) Střední školy - stredniskoly.com

8) Newslettery určené pro rodiče deváťáků - ZDE


 

Informace aktualizovány k 25. 4. 2022

V případě nejasností týkající se přijímacího řízení a tisku přihlášek

kontaktujte Mgr. Veroniku Kurkovou, e-mail: veronika.kurkova@zs-bronzova.cz.Nejbližší události
  • žádná nadcházející událost není k dispozici
Události
«Květen 2022
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Svačiny Happysnack
Kin-ball
Pilotní škola kin-ballu
Dnes oblíbené© ZŠ s RVJ Bronzová 2006-2013 | webdesign a správa Vojtěch Kusý | provozováno na CMS Drupal | Přihlášení do systému [ statistika